Shanshan Hong

Master Students

Master student

Location:

3288-WS16

Research Interests

Membrane separation.

Selected Publications

  • Siwu Li, Yuan Liu, Junwen Zhou*, Shanshan Hong, Yu Dong, Jiaming Wang, Xing Gao, Pengfei Qi, Yuzhen Han and Bo Wang*, “Mono-Dispersed MnO Nanoparticles in Graphene-Interconnected N-Doped 3D Carbon Framework as Highly efficient Gas Cathode in Li-CO2 Batteries”, Energy Environ. Sci. (†: contributed equally)
  • Yu Dong, Siwu Li, Shanshan Hong, Lu Wang*, Bo Wang*, “Metal-Organic Frameworks and Their Derivatives for Li–Air Batteries”, Chinese Chemical Letters 
  • Shuang Zhao, Chenghao Jiang, Jingcun Fan, Shanshan Hong, Pei Mei, Ruxin Yao, Yilin Liu, Sule Zhang, etc., Xiao Feng*, Fengchao Wang*, Hengan Wu and Bo Wang*, “Hydrophilicity Gradient in Covalent Organic Frameworks for Membrane Distillation”, Nature Materials

Education

  • B.Sc, Chemistry, Beijing Institute of Technology
  • M.Sc, Environmental Science and Engineering

KAUST Affiliations

BESE - Biological and Environmental Science and Engineering Division

Research Interests Keywords

Membrane separation